ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๔ - ดอนดู่ (รหัสสายทาง มค.ถ๗๑ ๐๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น
ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยัคฆ์เกษมทรัพย์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่