หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามหลักธรรมาภิบาล

       หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งระดับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ 5 ระดับ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)

2. การรับฟังความคิดเห็น (Consult)

3. การเกี่ยวข้อง (Involve)

4. การร่วมมือ (Collaboration)

5. การเสริมอำนาจแก่ประชาชน (Empower)


 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่