หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามหลักธรรมาภิบาล

       หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งระดับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ 5 ระดับ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)

2. การรับฟังความคิดเห็น (Consult)

3. การเกี่ยวข้อง (Involve)

4. การร่วมมือ (Collaboration)

5. การเสริมอำนาจแก่ประชาชน (Empower)


 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page