นโยบายการบริหาร

         หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ชาวตำบลบ้านกู่ได้มอบความไว้วางใจให้ นายชิดพงศ์  ระวิหังโส  เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่  จากการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565  นายชิดพงศ์  ระวิหังโส  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ ได้แถลงนโยบายการบริหารงาน  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่  ไว้ ๖ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักศีลธรรมทางศาสนาพัฒนาเยาวชนเป็นต้นแบบ

.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง และข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นทั้งกิจกรรมภาครัฐและเอกชน ให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ในการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนหาช่องทางการเกษตรเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและรายได้เพิ่มขึ้น

๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและเพิ่มพูนรายได้

๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

นโยบายด้านสังคม

.๑ ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

.๒ ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและกิจกรรมอื่น ๆ

.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ประชาชน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

.๑  ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

.๒  ส่งเสริม สนับสนุนการบำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อการอุปโภค บริโภค และพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์แบบยั่งยืน

.๓  ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน รวมทั้งให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไป

.  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน ประชาคม ชมรมต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การพัฒนาลุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ

 

นโยบายด้านบริหารสาธารณะ

.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ขยายระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามขอบข่ายและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนการกระจายอำนาจเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางอำเภอ และจังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page