สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

ประวัติความเป็นมา

          เมื่อปี  พ.ศ. 2506  ได้มีการจัดตั้งตำบลบ้านกู่  และให้ขึ้นกับท้องที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

มีเขตการปกครอง  จำนวน  9  หมู่บ้าน  และในวันที่  1  เมษายน  2532 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง

กิ่งอำเภอยางสีสุราช  ซึ่งแยกจากอำเภอพยัคฆภุมิพิสัย   ตำบลบ้านกู่จึงได้ขึ้นกับอำเภอยางสีสุราช  ด้วยเหตุว่ามีพื้นที่ในเขตอำเภอยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล  

และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อปี  พ.ศ.  2540

ที่ตั้ง

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านกู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม มีระยะทางจากอำเภอยางสีสุราช  ประมาณ  8  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัด มหาสารคาม  ประมาณ  80  กิโลเมตร   มีพื้นที่ประมาณ  16,250  ไร่  หรือ ประมาณ 26  ตารางกิโลเมตร

1.3  อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นดังนี้

        ทิศเหนือ

        ทิศใต้

        ทิศตะวันออก       

        ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

บ้านดอนดู่

บ้านโนนจาน

บ้านหัวดง

บ้านหนองหน่อง

ตำบลหัวดง

ตำบลดงเมือง

ตำบลหัวดง

ตำบลยางสีสุราช

อำเภอนาดูน

อำเภอยางสีสุราช

อำเภอนาดูน

อำเภอยางสีสุราช

1.4  เขตการปกครอง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เนื้อที่ (ไร่)

ระยะทางห่างจาก  อบต.

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

บ้านกู่

2205

300  เมตร

นางศศินิภา

อำนาจครุฑ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  1

2

บ้านโนนรัง

1858

500  เมตร

นายบุญสม  

ทันบุญมา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  2

3

บ้านป่าตอง

2000

1  กิโลเมตร

นายบัวภา  

ยิ่งยืน

กำนันตำบลบ้านกู่

4

บ้านหัวช้าง

1618

1.5   กิโลเมตร

นายบุญถม  

ไกรจันทร์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  4

5

บ้านโนนแห่

1559

6  กิโลเมตร

นายสมัย  

ปินะกาตาโพธ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  5

6

บ้านหนองหญ้าปล้อง

1552

3  กิโลเมตร

นายจรูญ  

พรมมากุล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  6

7

บ้านหนองจิก

2384

5  กิโลเมตร

นายวีระชัย

หอมมาลัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7

8

บ้านโคกม่วง

1195

5  กิโลเมตร

นายอ้วน 

 เชื้อนิจ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  8

9

บ้านกู่น้อย

1714

500  เมตร

นายพรมมา

คำทุย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  9

1.5.  จำนวนประชากร

ตำบลบ้านกู่  มีจำนวนประชากร  จำนวน  4,103   คน  แยกตามหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านกู่

107

212

229

441

2

บ้านโนนรัง

121

234

250

484

3

บ้านป่าตอง

107

216

228

444

4

บ้านหัวช้าง

113

267

245

512

5

บ้านโนนแห่

96

208

201

409

6

บ้านหนองหญ้าปล้อง

100

187

193

380

7

บ้านหนองจิก

115

254

271

525

8

บ้านโคกม่วง

86

198

194

392

9

บ้านกู่น้อย

121

247

267

514

รวม

966

2,023

2,078

4,103

ที่มา  ข้อมูล  สำนักบริการทะเบียน  กรมการปกครอง    เดือน  พฤษภาคม  2558

1.6.  สภาพด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันการศึกษา

                 โรงเรียนมัธยมศึกษา                            1      แห่ง

 ได้แก่  โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ปีที่  1 6  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนแห่  หมู่ที่  5

                 โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)          1      แห่ง

 ได้แก่  โรงเรียนบ้านโนนรัง  เปิดสอนระดับประถมศึกษา -  มัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนรัง หมู่ที่  2

                 โรงเรียนประถมศึกษา                           2      แห่ง

 ได้แก่  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกม่วง    หมู่ที่  8  

         โรงเรียนบ้านหนองจิก           ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจิก   หมู่ที่  7

                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ)          1      แห่ง

 ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่   ตั้งอยู่ที่บ้านกู่  หมู่ที่  1         

            ศาสนา

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือศาสนาอื่น  ความเชื่อถือ ประเพณีในสมัยก่อนยังคงมีอยู่   

มีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่  จำนวน  8  แห่ง 

 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

       ในรอบหนึ่งปี  ชาวตำบลบ้านกู่มีการทำบุญตามประเพณีต่าง  ตามที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณงานบุญประเพณีประจำปี คืองานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสีหลวงพ่อสา  จัดทำขึ้นในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  5  ของทุนปี  

(  เดือนเมษายน  )

 

                               ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ชื่อภูมิ

ที่อยู่

1

นายแดง  

ทองอ่อน

หมอสูตรขวัญ

23  หมู่  1  บ้านกู่

2

นายบุญนำ  

ทรงงาม

การตีมีด

73  หมู่  1  บ้านกู่

3

นายสงวน  

เขียวอุตสา

เป่างูสวัด

52  หมู่  2  บ้านโนนรัง

4

นางไพทูลย์  

ยิ่งยืน

การทำพานบายศรี

61  หมู่  3  บ้านป่าตอง

5

นางซ้วน  

คำจันวงษ์

หมอลำชิ่ง

87  หมู่  3  บ้านป่าตอง

6

นายใจ  

เชื้อนิจ

หมอยาฝน

27  หมู่  3  บ้านป่าตอง

7

นายสีคาน  

แก้วสีไว

หมอน้ำมนต์

36  หมู่  3  บ้านป่าตอง

8

นายหนูจันทร์  

แก้วจุมพล

หมอถอนพิษไฟ

15  หมู่  7  บ้านหนองจิก

9

นายไสว  

กุญแจทอง

หมอเป่ากำเลิศ

35  หมู่  8  บ้านโคกม่วง

         สภาพด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพหลัก  คือ เกษตรกร (ทำนา)  ร้อยละ  94  ของจำนวนประชากร ซึ่ง อาศัยน้ำฝนเป็นหลักและมีอาชีพเสริม  คือ  เลี้ยงสัตว์  ทอผ้าไหม  และเจียรไนพลอย เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารงานส่วนตำบลบ้านกู่

 

                        -  ธนาคาร

                        -  โรงแรม

                      -  ปั้มน้ำมัน

                      -  โรงงานอุตสาหกรรม

                      -  โรงสีข้าว

                      -  ร้านค้า

 

-

-

1

1

25

25

 

แห่ง

แห่ง

แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านกู่  หมู่ที่  1

แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนแห่ หมู่ที่ 5

แห่ง

แห่ง

                               ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่

ชื่อกลุ่มอาชีพ

หมู่บ้าน

              ผู้นำกลุ่ม

1

กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านป่าตอง

นางทองศรี  

บุดดีคง

2

กลุ่มทอผ้าฝ้าย

บ้านหนองหญ้าปล้อง

นางจันที  

พูลเจริญ

3

กลุ่มทำขนม

บ้านโนนรัง

นางจินตนา  

วงษ์วังจันทร์

4

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ

บ้านกู่

นายบุญมา  

สุวรรณศรี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                -  สถานีตำรวจ                     -       แห่ง

                -  ที่พักสายตรวจ                   1      แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนรัง  หมู่ที่  2

                         -  สถานีดับเพลิง                   -       แห่ง

                        -  ลูกเสือชาวบ้าน  3 รุ่น          650   คน

                        -  อปพร.                             85     คน

                        -  ตำรวจอาสา                      36     คน

1.8. สภาพด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐ                        -    แห่ง

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         1    แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนรัง  หมู่ที่  2

         สถานพยาบาลเอกชน                       2    แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านกู่  หมู่ที่  1  และหมู่ที่  9

         ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                     -    แห่ง

         ครอบครัวมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ  100  ของครัวเรือน

1.9. สภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนนลาดยาง  และถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคสล. 

 

       การโทรคมนาคม

               ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตอง หมู่ที่ 3

               โทรศัพท์สาธารณะ                   8     แห่ง

               การไฟฟ้า ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

   1.10.   สภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        แหล่งน้ำ

      ข้อมูลแสดงลำห้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่  จำนวน 5  สาย ได้แก่

 ลำดับที่

ชื่อลำห้วย

หมู่บ้านที่ผ่าน

1

ห้วยวังบอน/ห้วยโสกน้ำขาว

โนนรัง  ป่าตอง  หนองหญ้าปล้อง 

2

ห้วยฉนวน

บ้านโนนแห่

3

ห้วยเชียงโท

บ้านโคกม่วง

4

ห้วยกำพร้า

บ้านกู่น้อย

5

ห้วยชัน

บ้านหัวช้าง, บ้านหนองจิก

     ข้อมูลแสดงแหล่งน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่  จำนวน  13  แหล่ง

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

     ชื่อแหล่งน้ำ

1

บ้านกู่

1

หนองกู่

2

บ้านป่าตอง

3

หนองแคน

3

บ้านป่าตอง

3

หนองอุ่มเม่า

4

บ้านโนนแห่

5

หนองสิม

5

บ้านโนนแห่

5

หนองโก

6

บ้านโนนแห่

5

หนองผักผ่อง

7

บ้านหนองหญ้าปล้อง

6

หนองหญ้าปล้อง

8

บ้านหนองจิก

7

หนองจิก

9

บ้านโคกม่วง

8

หนองมะเกลือ

10

บ้านโคกม่วง

8

หนองสิม

11

บ้านโคกม่วง

8

หนองหิน

12

บ้านโคกม่วง

8

หนองม่วง

13

บ้านกู่

9

หนองสระก๊อก

     ข้อมูลแสดงทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่สาธารณประโยชน์  มีจำนวนทั้งหมด  678  ไร่  48  วา

ลำดับ

ชื่อแปลงที่สาธารประโยชน์

ที่ตั้ง

เนื้อที่

หมู่ที่

ตำบล

ไร่

งาน

วา

1.

หนองหญ้าปล้อง

6

บ้านกู่

16

-

78

2.

หนองกู่

1

บ้านกู่

57

2

86

3.

หนองแสง

3

บ้านกู่

3

-

54

4.

โคกเติ่น

5

บ้านกู่

165

1

60

5.

หนองจิก

7

บ้านกู่

24

-

27

6.

โคกป่าช้า

1

บ้านกู่

113

3

8

7.

หนองผักผ่อง

5

บ้านกู่

7

-

17

8.

ที่สาธารณประโยชน์ตาปู่

2

บ้านกู่

2

1

98

9.

ดอนตาปู่

5

บ้านกู่

3

-

90

10.

ดอนปู่ตา

3

บ้านกู่

-

1

51

11.

โคกโนนม่วง

8

บ้านกู่

159

-

19

12.

โคกดอนปู่ตา

1

บ้านกู่

11

-

83

13.

โคกตาปู่บ้าน

4

บ้านกู่

47

1

87

14.

โคกป่ายาง

4

บ้านกู่

21

3

84

15.

สระน้ำ

9

บ้านกู่

1

1

54

16.

หนองสอม

5

บ้านกู่

1

3

85

17.

หนองโก

5

บ้านกู่

3

3

95

18.

สวนกสิกรรม

1

บ้านกู่

13

3

34

19.

โสกน้ำขาว

3

บ้านกู่

4

3

8

20.

ป่าช้าหนองกุง

7

บ้านกู่

16

3

49

21.

ที่ปู่ตา

8

บ้านกู่

1

3

71

22.

ที่ประจำหมู่บ้าน

6

บ้านกู่

-

1

10

  1.11. สภาพด้านการเมืองและการบริหาร

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่มีจำนวนบุคลากรตามแผนกรอบอัตรากำลังดังนี้

 ลำดับ

ตำแหน่ง

ระดับ

จำนวน(คน)

ชื่อ  -  สุกล

               พนักงานส่วนตำบล

1

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

8

-

-

2

ผู้อำนวยการกองคลัง

7

1

นางศิริรัตน์  

เจือไธสง

3

นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา)

6

1

นายประดิษฐ์  

สวงรัมย์

4

นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)

6

1

นางนงนพร  

โพธิ์แสงดา

5

นักบริหารสวัสดิการสังคม(หัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม)

6

1

นางลักขณา  

ศรีมะโรง

6

นักบริหารการศึกษา (หัวหน้าส่วนการศึกษา)

6

1

นางดัชนี     

โคตรชมภู

7

นิติกร

6

1

น.ส.สุพรรษา  

ศรีสุแล

8

นักพัฒนาชุมชน

6

1

นายวชิรพงษ์   

ประเทโท

9

บุคลากร

5

1

นางสุรัตนันท์   

โพธิ์อุดม

10

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5

1

นางสาวธวัลภัสร์ 

ตันติอมรรัตน์

11

เจ้าพนักงานพัสดุ

6

1

นายวุฒิพงศ์   

เขื่อนวิชัย

12

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

5

1

นายเกรียงไกร  

จอมคำสิงห์

13

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3

-

-

14

เจ้าพนักงานธุรการ

2

-

-

15

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

2

-

-

16

เจ้าพนักงานการคลัง

2

-

-

17

นายช่างโยธา

2

-

-

18

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2

-

-

19

เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

2

-

-

20

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

2

นางบุบผา  

นางอัญชลีกร 

พิมพล

ไชยโก

21

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3

1

นายชวลิต  

ทุมโนน้อย

22

นักวิชาการเกษตร

5

1

ว่าที่ พ.ต.นิคม   

ภาษีชา

                    ลูกจ้างประจำ

23

จนท.การเงินและการบัญชี

-

1

นางจิมยงค์    

พลเยี่ยม

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

24

ผู้ดูแลเด็ก

-

3

1. นางนัทมล  

2. นางจอมศรี  

3. นางนวยนาจ  

โพเทพา

ทองย้อม

ผาพงษา

23

ผชจนท.บันทึกข้อมูล

-

-

-

 

26

ผชจนท.พัฒนาชุมชน

-

1

นายสมศักดิ์  

เกี้ยมแสงเมือง

27

ผช.ช่างโยธา

-

1

นายภิญโญ  

ผาพงษา

28

ผช.จนท.ธุรการ

-

1

-

 

29

คนตกแต่งสวน

-

1

นายจันทร์   

ศรีละออง

30

พนักงานขับรถ

-

-

-

 

                  พนักงานจ้างทั่วไป

31

ยาม

-

1

นายบุญจันทร์  

สะตะ

32

คนงานทั่วไป

-

1

นางเทวี  

จันดาหัวดง

 

รวม

-

25

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร

                                                         

มัธยมศึกษา

ปวท.

ปวช

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

-

9

12

8

-

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

 

ลำดับที่     

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายชิดพงศ์

ระวิหังโส

นายก  อบต.

2

นายทองใส

ทิพอาสน์

รองนายก  อบต.

3

นายไพรัตน์

สุตนนท์

รองนายก  อบต.

4

นายจินดา

ปัสโก

เลขานุการ  นายก  อบต.

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายวิวัฒน์  

ผาวงษา

ประธานสภา  อบต.    หมู่  4

2

นายทวน  

สีทองสา

รองประธานสภา  อบต.  หมู่  3

3

นายวิชัย  

เกี้ยงกรแก้ว

  อบต.  ม.1

4

นายสัญญา  

ปัดตายะสัง

  อบต.  ม.1

5

นางสุดสาคร  

อันทะริน

  อบต.  ม. 2

6

นายคูณ   

แม่นศรรา

  อบต.  ม. 2

7

นายสำลี  

ปะเทสัง

  อบต.  ม. 3

8

นายประเสริฐ  

ภานิม

  อบต.  ม. 4

9

นายคำพัน  

ปินะถา

  อบต.  ม. 5

10

นายดำรง  

ปินะถา

  อบต.  ม. 5

11

นายขาล  

ชารีเพ็ง

  อบต.  ม. 6

12

นายสน  

เขียวอุดสา

  อบต.  ม. 6

13

นายสาคร   

คำจันทร์

  อบต.  ม. 7

14

นายชัยนันท์   

ช่างพันพงษ์

  อบต.  ม. 7

15

นางเพ็ญจันทร์  

เชื้อนิจ

  อบต.  ม. 8

16

นายอากร   

นนทะสี

  อบต.  ม. 8

17

นายจารึก  

กิ้นบุราณ

  อบต.  ม. 9

18

นายศราวุฒิ   

ไชยโก

  อบต.  ม. 9

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่