การรับชำระภาษีป้าย

{google_docs}https://drive.google.com/file/d/1klxkh2Xx8NQVWJnusSGEjS5sMK5ZgzK7{/google_docs}

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

{google_docs}https://drive.google.com/file/d/1UTi9WJ7w2MXM_E2_Nq3ODs-GZq57z_lB{/google_docs}

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

{google_docs}https://drive.google.com/file/d/1VhoRO-0f15ldg1taCxsGnHWB0b-gN2Kf{/google_docs}

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)