หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกู่ ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดทำประชาคมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการประชาคมการจัดทำถนน คลส. เพื่อเชื่อมต่อกับอำเภอข้างเคียง เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช และอำเภอนาดูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับการดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้ จึงได้มีการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นขึ้น ณ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต