ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยการประเมินบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (IIT) ผู้ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรที่มีต่อหน่วยงานตนเอง (ผ่านระบบออนไลน์ ITAS) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้ง แนวทางการประเมินสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (IIT) ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยขอให้ทุกท่านดำเนินการ ดังต่อไปนี้

เข้าตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/b89ck7 โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผ่าน  หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต