วิสัยทัศน์/พันธกิจ

            วิสัยทัศน์

        “  เน้นบริการ   ประสานการพัฒนา แก้ไขปัญหาความยากจน   ผู้คนปลอดภัยจากสารพิษ   เพิ่มผลผลิตในชุมชน 

พันธกิจ

               1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร  ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้

               2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร

            3.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจในการบริการแก่ผู้มาใช้บริการและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

      4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา  ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

               5.  ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ  และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page