ประวัติและข้อมูลหมู่บ้าน  บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่  6 ตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติหมู่บ้าน

    บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคามได้เริ่มก่อตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2462 หรือประมาณ 82 ปีมาแล้ว โดยเมื่อก่อนประชาชนที่มาก่อตั้งหมู่บ้านจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านหนองซำ ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ย้ายมาก็เพราะประชาชนในบ้านหนองซำมีประชากรอาศัยอยู่มาก ประกอบกับที่ทำกินในบริเวณนั้นมีน้อยไม่พอที่จะทำมาหากิน จึงย้ายมาอยู่ในบริเวณบ้านหนองหญ้าปล้องในปัจจุบัน โดยการย้ายถิ่นฐานในครั้งนั้นจะย้ายมาก่อน 5 ครอบครัว คือ

1.     ครอบครัวของนายพันธุ์    วงษ์นอก

2.     ครอบครัวของนายหลอด    พูลเจริญ

3.     ครอบครัวของนายผัน      ห้องหนองซำ

4.     ครอบครัวของนายจันทร์    ทองย่อม

5.     ครอบครัวของนายคุณ     คำสิงห์นอก

และอีกระยะหนึ่งก็มีผู้อพยพตามมาอีกจำนวนหนึ่ง

        ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

                บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคามโดยชื่อที่เรียกกันมานั้นได้มาจากการที่บริเวณทิศตะวันตกของหมู่บ้านจะมีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่งซึ่งหนองน้ำแห่งนี้จะมีหญ้าที่ชาวบ้านเรียกว่าหญ้าปล้องขึ้นเต็มหนอง จึงทำให้ชาวบ้านนำไปตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านสืบต่อมา แต่ในปัจจุบันหนองน้ำดังกล่าวได้ตื้นเขินและมีประชาชนจับจองเป็นที่ทำกินแล้ว

                การตั้งหมู่บ้านครั้งแรก บ้านหนองหญ้าปล้องจะขึ้นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แต่พออำเภอยางสีสุราชได้ตั้งขึ้นจึงย้ายมาขึ้นกับอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพราะระยะห่างระหว่างอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย กับอำเภอยางสีสุราช หมู่บ้านหนองหญ้าปล้องจะตั้งอยู่ใกล้กับอำเภอยางสีสุราช

 

1.  สภาพทั่วไปของชุมชน

ที่ตั้ง

        บ้านหนองหญ้าปล้อง บริเวณหมู่บ้านจะตั้งอยู่ที่ราบสูงโดยรอบๆของหมู่บ้านจะประกอบด้วยที่สวน ที่นา หนองน้ำ สำหรับระยะทางระหว่างหมู่บ้านยังตัวตำบล จะมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 83 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

                       - ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านป่าตอง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช

                        - ทิศใต้             มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านเหล่างิ้ว ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช

                        - ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดกับ บ้านโนนหัวลิง ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

                        - ทิศตะวันตก      ติดกับทุ่งนา

ประชากร

          ปัจจุบันบ้านหนองหญ้าปล้องจะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 358 แบ่งเป็นชาย 173 คน หญิง 185 คน และมีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 80 หลังคาเรือน ที่มีบ้านเลขที่มี 78 หลังคาเรือน ประชาชนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นส่วนมากจะเน้นวัยแรงงาน ซึ่งมีจำนวน 194 คน และที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือ วัยแรกเกิดมีจำนวน 18 คน

                ลักษณะทางสังคมของบ้านหนองหญ้าปล้อง จะเป็นระบบเครือญาติกล่าวคือ คนในสังคมจะรักใคร่สามัคคีกันดีเฉพาะในกลุ่มญาติพี่น้องเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นและก็จะไม่ให้ความรักใคร่สามัคคีเท่าไหร่นัก สำหรับลักษณะครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวเดียว คือในครอบครัวจะประกอบด้วย พ่อ แม่ และบุตร และจะมีบางส่วนที่มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย

                ประชากรของชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องและทารกจำแนกตามอายุได้ ดังนี้

                        อายุ 1 วัน – 3 ปีเต็ม จำนวน 18 คน

                        3 ปี 1 วัน – 6 ปีเต็ม จำนวน  19 คน

                        6 ปี 1 วัน – 12 ปีเต็ม จำนวน  35 คน

                        12 ปี 1 วัน – 14 ปีเต็ม จำนวน  16 คน

                        15 ปี 1 วัน – 18 ปีเต็ม จำนวน  35 คน

                        18 ปี 1 วัน – 50 ปีเต็ม จำนวน 194 คน

                        50 ปี 1 วัน – 60 ปีเต็ม จำนวน  41 คน

                        60 ปี 1 วันขึ้นไป จำนวน 30 คน

                จากจำนวนของผู้สูงอายุคือ 60 ปีขึ้นไป 30 คนนั้น จะได้รับการสงเคราะห์จากทางรัฐบาล 5 คน ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการสงเคราะห์จากทางรัฐบาล

        นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนั้นยังมีคนพิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนอีก 3 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 1 คน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page