ประวัติและข้อมูลหมู่บ้าน  บ้านป่าตอง  หมู่ที่  3 ตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติหมู่บ้าน

    หมู่บ้านนี้ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ. 2457 เมื่อ วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2457 โดยแยกออกจากหมู่บ้าน ตำบลหัวดง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (ปัจจุบันอำเภอนาดูน) จังหวัดมหาสารคาม ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายสิงห์ ปัจจัยโคนัง  ได้เดินทางมาอยู่ครั้งแรก จำนวน 5 ครอบครัว มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2400 สาเหตุที่ย้ายมาเพราะมีที่นาทำกินอยู่ในพื้นที่นี้เป็นเหตุให้อพยพมาตั้งถิ่นบานอยู่ที่นี่ ซึ่งเดิมโหราจารย์ได้ตั้งชื่อว่าบ้านสระอ้อม แต่ชาวบ้านไม่ค่อยเรียกชื่อนี้จะนิยมเรียกชื่อว่า บ้านโนนป่าตอง เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินสูง ต่อมาคำว่าโนนชาวบ้านไม่ค่อยเรียก ชาวบ้านนิยมเรียกว่า บ้านป่าตอง จนติดปากมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสภาพธรรมชาติ ของหมุ่บ้าน จะมีป่ากล้วยมากเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านเรียกว่าบ้านป่าตอง ซึ่งความหมายคือ ป่าตองกล้วยนั่นเอง

             โดยมีผู้นำจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน 6 คน

              1. นายสิงห์  ปัจจัยโคนัง    พ.ศ. 2457  ถึง  พ.ศ. 2464

              2.  นายสา   ลาวิเศษ        พ.ศ. 2464  ถึง  พ.ศ. 2470

              3.  นายผาย  มหารัญ        พ.ศ. 2470  ถึง  พ.ศ. 2504

              4.  นายบุญมา  อันทะโคตร พ.ศ. 2504  ถึง  พ.ศ. 2537

              5.  นายบุญส่ง คำจันวงษ์   พ.ศ. 2537  ถึง  พ.ศ. 2542

              6.  นายบัวภา  ยิ่งยืน         พ.ศ. 2542  ถึง  ปัจจุบัน

 

1.  สภาพทั่วไปของชุมชน

ที่ตั้ง

บ้านป่าตอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม แยกจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของ อำเภอยางสีสุราช อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยางสีสุราชประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออก ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ ประมาณ 1 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

           มีพื้นที่ ประมาณ 1,770 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

        ทิศเหนือ       ติดต่อกับ      เขตบ้านโคกเพิ่ม ตำบลหังดง อำเภอนาดูน

        ทิศใต้           ติดต่อกับ      เขตบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านกู่ อำเภอนาดูน อำเภอยางสีสุราช

        ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ      เขตบ้านหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน

        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ      เขตบ้านโนนรัง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช

 

ประชากร

          บ้านป่าตอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช มีจำนวนครัวเรือน ทั้งหมด 101 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 464 คน แยกเป็นชาย 222 คน หญิง 242 คน

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

        2.1 อาชีพ

              ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกษตร ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การบริการ และเจียระไนพลอย เป็นอาชีพเสริม มีพื้นที่ทำการเกษตร 1.697 ไร่

        2.2 กลุ่มเศรษฐกิจของหมู่บ้าน

         - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีสมาชิกแรกเข้า 112 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 126 คน เงินฝากสัจจะ 61,900 บาท

         - กลุ่มสถาบันการเงินชุมชน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมีสมาชิก 146 คน มีเงินดำเนินการทั้งหมด 595,526 บาท

         - กลุ่ม ก.ข.ค.จ. เริ่มจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 มีสมาชิกเข้า 46 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้รับคำแนะนำ จากพัฒนาชุมชนอำเภอ ปัจจุบัน มีเงินดำเนินการทั้งหมด 280,200 บาท

3. สภาพทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

        กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน มีสมาชิก 101 ครัวเรือน เงินสงเคราะห์ศพ ๆ ละ 40 บาท

 

3. ทรัพยากรในชุมชน

4. ดิน

          -  สภาพดินส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน มีปัญหาด้านดินเปรี้ยว ดินเค็มมีบางพื้นที่ ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ปัญหาดินที่พบมากในหมู่บ้านคือ ขาดความอุดมสมบูรณ์ในการเกษตร    

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page