ประวัติและข้อมูลหมู่บ้าน  บ้านหนองจิก  หมู่ที่  7 ตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติหมู่บ้าน

    บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2436 หรือประมาณ 109 ปีมาแล้ว

        ที่มาของชื่อหมู่บ้านหนองจิก คำว่า หนองจิกย่อมาจากคำว่า หนองน้ำกับ ต้นจิกซึ่งคนกลุ่มแรกที่ก่อตั้งหมู่บ้าน มีความเห็นตรงกันว่า บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีหนองน้ำขนาดใหญ่ และรอบๆหนองน้ำมีต้นจิกเกิดขึ้นชุกชุม จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองจิก

        คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านมีทั้งหมด 7 คนดังนี้

                1. หลวงวิชา  นันทอุบาลี

                2. หลวงจำเริญ  (ไม่ทราบนามสกุล)

                3. หลวงศรี  ยาทองทิพย์

                4. นายน้อย  เพียรรอดวงษ์

                5. นายราช   ราชสีทา

                6. นายอุด    โคตรล่ามแขก

                7. นายสุ              (ไม่ทราบนามสกุล)

        ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ได้อพยพมาจากบ้านหัวแฮด  ตำบลนาดูน  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  สาเหตุที่คนกลุ่มนี้อพยพมาจากบ้านเดิม  เพราะ  ไฟไหม้หมู่บ้าน  ซึ่งต้นเหตุมาจากคนในหมู่บ้าน หัวแฮดคนหนึ่งสติไม่สมประกอบ  ได้สูบบุหรี่แล้วโยนทิ้งบนหลังคาบ้านที่ทำด้วยหญ้าคา  จึงทำให้เกิดไฟลุกไหม้  ลุกลามไปหมดทั้งหมู่บ้าน  ชาวบ้านจึงได้หนีเอาตัวรอดไปคนละทิศละทางแต่ในปัจจุบันยังมีชื่อว่า         บ้านหัวแฮด  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งหมู่บ้านเดิมอยู่  คือที่อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

 

1.  สภาพทั่วไปของชุมชน

ที่ตั้ง

        บ้านหนองจิก  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งอยู่ที่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  5  กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตำบลบ้านกู่  และห่างจากตำบลบ้านกู่ประมาณ  5 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดมหาสารคาม  ประมาณ  75  กิโลเมตร

 

อาณาเขตติดต่อ

  - ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตบ้านแดงโพง ตำบลดงควน  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

  - ทิศใต้             ติดต่อกับเขต  บ้านหัวช้าง / โคกม่วง  ตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม ระยะทางประมาณ  75  กิโลเมตร

 - ทิศตะวันออก    ติดต่อกับบ้านดอนดู่ วังยอน  ตำบลหัวดอง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

 - ทิศตะวันตก      ติดต่อกับบ้านหนองจิก  หมู่ที่ ตำบลดงควน  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ระยะทางประมาณ  กิโลเมตร

 

ประชากร

          - บ้านหนองจิก  หมู่ที่ 7 มีประชากรในหมู่บ้านทั้งหมดประมาณ  557  คน

                ชาย   276   คน

                หญิง  281   คน

        ในหมู่บ้านมีครัวเรือน  106  ครอบครัว  มีบ้าน  108  หลังคาเรือน

        จำนวนสมาชิกโดยเฉลี่ย ประมาณ  คน / ครอบครัว

 

ลักษณะภูมิประเทศ

        - พื้นที่ส่วนใหญ่  ของหมู่บ้านหนองจิก  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นที่ราบสูง  และลุ่มๆ ดอนๆ  มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บริเวณโดยรอบของหมู่บ้านตั้งอยู่เพราะมองไม่เห็นตัวหมู่บ้าน  ทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นป่าโคก  มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด

       - พื้นดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  อุ้มน้ำได้น้อย

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

- อาชีพของประชากรในหมู่บ้านหนองจิก  หมู่ที่ 7

          ประชาชนในหมู่บ้านหนองจิก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  เป็นอาชีพหลัก  ซึ่งได้แก่  การทำนา  ทำปีละ 1 ครั้ง  โดยจะอาศัยน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่  ถ้าปีใดฝนแล้งก็ได้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่  หลังจากเสร็จจากการทำนาประชาชนไม่มีรายได้ที่แน่นอน  แต่ก็มีอาชีพเสริมที่พอจะมีรายได้ขึ้น  มาบ้าง  ซึ่งได้แก่   การเลี้ยงไหม  การทอผ้าไหม  การเจียระไนพลอย  การทำรองเท้าและการตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ

        บ้านหนองจิก  มีพื้นที่การเกษตร  ทั้งหมดประมาณ  1,973  ไร่  เป็นที่นา  1,909  ไร่  ที่สวน  64  ไร่

 

        - หน่วยธุรกิจย่อย  ในหมู่บ้านหนองจิก  มีดังนี้

        1. ร้านค้า    มี    ร้าน

        2. โรงสี      มี   3   ร้าน 

       

การถือครองที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

ขนาดพื้นที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวน  1-5    ไร่

จำนวน  6-10   ไร่

จำนวน  11-20  ไร่

จำนวน  21-50  ไร่

จำนวน  50  ไร่ขึ้นไป

4

8

23

33

4

 

 

ที่ดินที่ยังไม่ได้เอกสิทธิ์  จำนวน  30  ครอบครัว

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page