ประวัติและข้อมูลหมู่บ้าน  บ้านโนนแห่  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติหมู่บ้าน

    ที่มาของชื่อหมู่บ้านย้ายออกมาจากบ้านยางสีสุราชมีเฒ่าหลวงอินเป็นผู้นำย้ายออกมาซึ่งคนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านมีดังนี้ 1. เฒ่าหลวงอินทร์ 2. พ่อใหญ่กร 3.พ่อใหญ่จารย์ครู 4. พ่อใหญ่หลวงราช 5. พ่อใหญ่จุรี คนกลุ่มแรกที่มาตั้งหมู่บ้านนี้อพยพมาจาก บ้านยางสีสุราช ตำบลนาภู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งบ้านโนนแห่เริ่มก่อตั้งในปี 2476 หรือ ประมาณ 81 มาแล้ว ซึ่งสาเหตุที่อพยพมาจากบ้านเดิมเพราะเป็นชุมชนแออัดและย้ายออกมาให้ใกล้ที่ทำกิน

1.  สภาพทั่วไปของชุมชน

ที่ตั้ง

              ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่        5      กิโลเมตร

        ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอยางสีสุราช                                          5      กิโลเมตร

        ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม                             90   กิโลเมตร

 

อาณาเขตติดต่อ

           ทิศเหนือ          ติดกับเขตบ้านโคกยาว

             ทิศใต้               ติดกับเขตบ้านหนองหน่อง

             ทิศตะวันออก   ติดกับเขตบ้านโคกม่วง

             ทิศตะวันตก     ติดกับเขตบ้านโพธิ์ชัย

 

จำนวนประชากร

          จำนวนครัวเรือน 79 ครัวเรือน แยกตามอายุดังนี้

                แรกเกิด – 3 ปีเต็ม จำนวน 24 คน

                3 ปี 1 วัน – 6 ปี เต็ม      จำนวน 28 คน

                6 ปี 1 วัน – 12 ปี เต็ม     จำนวน 19 คน

                12 ปี 1 วัน – 15 ปี เต็ม   จำนวน 5 คน

                15 ปี 1 วัน – 18 ปี เต็ม   จำนวน 14 คน

                18 ปี 1 วัน – 50 ปี เต็ม   จำนวน 271 คน

                50 ปี 1 วัน – 60 ปี เต็ม   จำนวน 27 คน

 

        ประชากรในหมู่บ้านมีทั้งหมด 90 ครอบครัว มีบ้าน 70 หลังคาเรือน ประชากรมีทั้งหมด 515 คน ชาย 175 คน       หญิง 340 คน

        ประชากรวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปมีฐานะยากจนไม่มีผู้อุปการะในหมู่บ้าน / ชุมชน มี 1 คน คือ นางบุญมา เกศแก้วเกี้ยง

        ผู้พิการในหมู่บ้านมี 1 คน คือ นายบุญโฮม เกศแก้วเกี้ยง

 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

        มีพื้นที่ทำการเกษตร 1,500 ไร่ เป็นที่ส่วน 150 ไร่ เป็นที่นา 1,150 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 200ไร่ มีผลผลิตทางด้านทำนา ทั้งหมู่บ้าน ปีละ 400 เกวียน รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย 1,500 2,500 บาท

ตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันราษฎรมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพดังนี้

        อาชีพเดิม คือ ทำไร่ เลิกเพราะการทำไร่ไม่ได้ผล

        อาชีพใหม่ คือ ทำพลอย ไร่นาสวนผสมเริ่มทำปี 2529

การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า โรงเรียน พ.ศ. ใด

        ถนนเป็นถนนดินทราย เป็นถนนลูกรังเมื่อ พ.ศ. 2532 ยาว ประมาณ 340 เมตร เป็นถนนลาดยางเมื่อ พ.ศ. 2541 ยาว 500 เมตร มีไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านเมื่อปี 2536 มีประปาหมู่บ้านเมื่อปี 2540

        1. ด้านเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ การทำไร่นาสวนผสม

        ชื่อนายไพบูลย์   ปินะเก  อายุ 46 ปี  เชี่ยวชาญทางด้านการทำไร่นาสวนผสมประสบการณ์  4 ปีที่ติดต่อที่อยู่  71  หมู่ที่ 5  บ้านโนนแห่  ตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  44210

        2. ด้านแพทย์แผนไทยแบบหมอสมุนไพร  หมอยากลางบ้าน  หมอนวดแผนโบราณ  หมอยาหม้อ

        ชื่อนายสังคม   ศรีมูลราช  อายุ  51  ปี  เชี่ยวชาญด้านนวดแผนโบราณประสบการณ์  40  ปี ที่ติดต่อที่อยู่  63  หมู่ที่ 5 บ้านโนนแห่  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  44210

        3. ด้านปรัชญาศาสนา และ ประเพณี ความสามารถทางด้านหลักธรรมของหลักศาสนาต่างๆ

        ชื่อ นายพรม   ปินะเก  อายุ  70  ปี  เชี่ยวชาญทางด้านศาสนา  มีประสบการณ์  5 ปี  ที่อยู่สามารถติดต่อได้  22  หมู่ที่  5  บ้านโนนแห่   ตำบลบ้านกู่   อำเภอยางสีสุราช   จังหวัดมหาสารคาม  44210

        4. ด้านองค์กรชุมชน

        4.1    ชื่อกลุ่มออมทรัพย์กิจกรรมหลักของกลุ่มคือ ทำให้สมาชิกเข้าใจในการออมทรัพย์  ตั้งขึ้นเมือ พ.ศ. 2533 ประธานกลุ่มชื่อ  นายบุญชู   สีหามาลา  อายุ  52  ปี   ที่อยู่ติดต่อได้  บ้านเลขที่  10 หมู่ที่ 5  บ้านโนนแห่  ตำบลบ้านกู่  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  44210  จำนวนสมาชิกเริ่มก่อตั้ง  55  คน  ปัจจุบันมี  110  คน  เดิมกลุ่มมีทุนก่อตั้ง  50,000  บาท  ปัจจุบันมีทุน  120,000 บาท

 

กลุ่มอาชีพ

        1. กลุ่มออมทรัพย์

        2. กลุ่มโคกระบือ

        3. กลุ่มไร่นาสวนผสม

        4. กลุ่มทอผ้า

 

ด้านวัฒนธรรม

เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในหมู่บ้าน เมื่อเกิดการรวมกลุ่มคนในชุมชน สังสรรค์ สนุก สนาน ผ่อนคลายหลังการเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติงาน เป็นการสืบทอดประเพณีเก่าๆ  ที่บรรพบุรุษได้ทำกันมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้าน   สำหรับงานบุญหรืองานวันสำคัญที่มีอยู่ในหมู่บ้าน  ได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำจนมาถึงทุกวันนี้  คือ

 

                        ตารางแสดงกิจกรรมทางศาสนา – บุญประเพณี

 

กิจกรรมประเพณี

เดือนที่ทำกิจกรรม

ต้อนรับปีใหม่

มกราคม

บุญทำขวัญข้าว

กุมภาพันธ์

บุญข้าวจี่

มีนาคม

สงกรานต์

เมษายน

บุญบั้งไฟ

พฤษภาคม

บุญเบิกฟ้า

มิถุนายน

บุญข้าวสาก

สิงหาคม

บุญกฐิน

ตุลาคม

ออกพรรษา

ตุลาคม

ลอยกระทง

พฤศจิกายน

ส่งท้ายปีเก่า

ธันวาคม

 

การปกครอง

สภาพการเมืองการปกครอง  เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต.  เข้าร่วมในการบริหารหมู่บ้าน  มีคณะกรรมการหมู่บ้าน  และคุ้มต่างๆ  เป็นการรวมระบบดั้งเดิมและระบบใหม่เข้าด้วยกัน  และการประชุมลูกบ้านเป็นการลงมติแสดงความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านในกานตัดสินใจ  ในทุกกิจกรรมของหมู่บ้าน

    ผู้ที่ราษฎรในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือ

        1. นายดำรง     ปินะถา           ผู้ใหญ่บ้าน

        2. นายอุดม      ปินะถา           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        3. นายเสริม             กล้าหาญ        ส.อบต.                       

        4 .นายบุญชู     สีหามายา               ประธานกองทุน

        5. นายบัวลอย   ผิวนอก         

        6. นายสมัย      ปินะตาตาโพธิ์  

        7. นายพุฒ       ปินะเก

        8. นายประเสริฐ ปุไสง

คณะกรรมการหมู่บ้าน

        1. นายบุญรอด      เสาอีง้อง

2. นายบุญจัน       บุผามาลา

3. นายทอง         ปิดตังนาโพธิ์

4. นายสุบรรณ      ประโพชัน

5. นายประสงค์     กุมชาติ

6. นายประเสริฐ      บุไธสง

7. นางทองจันทร์     ปิดตานัง

8. นายพุฒ           ปินะเก

9. นายเสริม         กล้าหาญ

คณะอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

        1. นายบัวลอย      ผิวนอก

        2. นายสมัย         ปินะกาตาโพธิ์

        3. นายฉลอง        เสาอีง้อง

คุ้มต่างๆ ประจำหมู่บ้าน

        1. คุ้มสุขสันต์สามัคคี

        2. คุ้มพลังสามัคคี

        3. คุ้มสมบูรณ์พัฒนา

        4. คุ้มวัดพัฒนา

 

สภาพทางการศึกษา

โรงเรียนระดับประถมในหมู่บ้านคือโรงเรียนบ้านหนองหน่องตั้งอยู่บ้านหนองหน่องมี 4 หมู่บ้าน คือ

        1. บ้านหนองดุม

        2. บ้านหนองหน่อง

        3. บ้านหนองวัดศรีสวัสดิ์

        4. บ้านโนนแห่

เริ่มตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500  ปัจจุบันมีครูในโรงเรียน  13  คนดังนี้

        1. นายเอี่ยม         บรรดานิตย์          ประธาน

        2. นายดำรง         ปินะถา               รองประธาน

        3. นายบุญเหลือ    เกศแก้วเกี้ยง                กรรมการ

        4. นายทองสุข      ปิดตาใส              กรรมการ

        5. นายสุรพล                บุตรศรีภูมิ            กรรมการ

        6. นายพุด           อาจองศา            กรรมการ

        7. นายสัมพันธ์      ปะธรรมโน           กรรมการ

        8. นางจันตนา      ปิดตาละโพธิ์         กรรมการ

        9. นางรัชนี          คลังไธสง             กรรมการ

        10. นางหนูไพร     แก้วเกษเกี้ยง                กรรมการ

        11. นางญาณวิไล   ระถี                   กรรมการ

        12. นายธีรวัฒน์    ทุมดี                  กรรมการ

        13. นายอิทธิเดช    ดงใจ                  กรรมการ

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษามีจำนวน  164  คน

        ชั้นอนุบาล   1  มี   1 ห้อง    มีเด็ก    17  คน

        ชั้นอนุบาล   2  มี   1 ห้อง    มีเด็ก    30  คน

        ชั้นป.  1         มี   1 ห้อง    มีเด็ก    20  คน

        ชั้นป.  2         มี   1 ห้อง    มีเด็ก    24  คน

        ชั้นป.  3         มี   1 ห้อง    มีเด็ก   20   คน

        ชั้นป.  4         มี   1 ห้อง    มีเด็ก   21   คน

        ชั้นป.  5         มี   1 ห้อง    มีเด็ก   16   คน

        ชั้นป.  6         มี   1 ห้อง    มีเด็ก   16   คน

สมาชิกในหมู่บ้านไปศึกษานอกชุมชนมีจำนวน  1  คน คือ

        นายสายันต์     สีหามายา

สูงกว่ามัธยมศึกษา   1   คน  คือ

        นายสายันต์     สีหามาลา

ข้อมูลด้านการศึกษาของหมู่บ้าน

    ระดับการศึกษาปัจจุบัน

1.     อนุบาลมีจำนวน  37  คน

2.     ประถมศึกษามีจำนวน  112  คน

3.     มัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวน  67  คน

4.     ยังไม่มีมัธยมตอนปลาย

5.     ปวช. ไม่มี

6.     ปวส. จำนวน 1 คน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

7.     ปริญญาตรียังไม่มี

8.    ปริญญาโทยังไม่มี

9.     ปริญญาเอกยังไม่มี

 

สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ

1.     หนองพักพองกว้าง  250  เมตร  ยาว  140  เมตร

2.     หนองสิมกว้าง  90  เมตร  ยาว  120  เมตร

3.     ดอนตาปู่   3  ไร่

4.     ป่าสงวน  150  ไร่

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page