เรียน   ผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน

โปรดสแกน QR Code นี้ เพื่อตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่  

ได้ดำเนินโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา  ประจำปีงบประมาณ  2562  ถวายเทียนพรรษาและปัจจัยให้กับวัดในเขตตำบลบ้านกู่  จำนวน  8  วัด  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบไป    นำโดยท่านนายกชิดพงศ์  ระวิหังโส  /ท่านผู้บริหาร  /สมาชิกสภา  อบต./ เจ้าพนักงาน  และประชาชนในตำบลบ้านกู่ได้ร่วมปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา  ในวันที่  26  สิงหาคม  2562

     
     
     

ด้วย ตำบลบ้านกู่ มีโบราณสถานที่สำคัญของประชาชนให้ความเคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลมาเป็นเวลาช้านาน คือ “ปรางค์กู่” ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดชัยมงคล บ้านกู่ ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกๆ ปี ประชาชนในตำบลจะจัดประเพณีสรงกู่ พร้อมทั้งมีการจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อเป็นการเสี่ยงทายฟ้าฝนและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จะตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๘) กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ มิให้ประเพณีอันดีงามเลือนหายและให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น