กิจกรรมส่งเสริมบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

นายอ่อนตา สุนทวงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกู่ ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี

จึงขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 personaltonbab